BillGate Logo

BillGate תורישל תופרטצה

ריחמ תעצה 1 - בלש
.08-9785522/13 ןופלטב תוריכמו קווישל תונפל אנ ,ריחמ תעצה תלבקל

םיקפסמ םיצבק תלבקל םיספט 2 - בלש
לע .םיקפסהמ םילבקתמה עדימו תונובשח יצבק לע תססבתמ BillGate-ה תכרעמ
.םיקפסל השקב יספט אלמל שי ,םיצבקה תא לבקל לרגטניא תרבחל רשפאל תנמ
לכ רובע .הז ףדמ הדרוהל םינתינו שארמ םינכומה םיספטב שמתשהל םינמזומ םתא
םיאתמה ספוטה תא אלמל שי BillGate-ה תכרעמב תוארל םיניינועמ םתאש קפס
.הרבחה לש וגול ריינ לע יוצר - וסיפדהלו

תרבחל חולשל שי ינש קתועו קפסה לצא םכלש חוקלה להנמל חולשל שי דחא קתוע
תא םדקל לכונש תנמ לע ,חוקלה להנמ לש ןופלט רפסמו םש ףוריצב לרגטניא
,08-9785511 סקפ ,ןייטש ימולשל חולשל אנ לרגטניאל קתועה תא .השקבה
.08-9785515 ןופלט

לש ינמי קילקב םהילע שיקהל שי ,ןפדפדב יוארכ םיחתפנ םניא םיצבקהו הדימב
.דרווב םתוא חותפלו בשחמל םיצבקה תא דירוהל ,הרימש תורשפאב רוחבל ,רבכעה

bezeq.doc :קזב
ספוטב שרופמב ןייצל שי ,םיצבקה רובע קזבל ףסונ םולשתמ ענמהל תנמ לע
תוינובשח אלל ,דבלב םיצבק חלשת קזב ךכ ."טוריפ יפד חולשל אל אנ" השקבה
.ריינ
cellcom.doc :םוקלס
pelephone.doc :ןופאלפ
mirs.doc :סרימ
012.doc :בהז יווק
014.doc :ימואלניב קזב
:רנטרפ
.רנטרפ לש Bill4U תורישל המסיסהו שמתשמה םש תא לרגטניא תרבחל ריבעהל אנ
:קרב
לש "ילש ןובשחה" תורישל המסיסהו שמתשמה םש תא לרגטניא תרבחל ריבעהל אנ
.קרב

.הלועפה ףותיש לע הדות