שומיש יאנת
 
("תורישה" :ןלהל) BillGate תכרעמ יתורישב שומישל םיללכהו םיאנתה ןלהל
תועצמאב .("לרגטניא" :ןלהל) מ"עב טנמ'גנמלט יתוריש לרגטניא תרבח לש
ךנה יכ ה/ריהצמ ("חוקלה" -ןלהל) ךנה ,תורישל הסינכה רותפכ לע הציחל
.הז שומיש יאנת ךמסמב םירומאה םיללכהו םיאנתה לכל ףופכ תויהל םיכסמ

החטבאו המסיס ,יונמה ןובשח .1

ונתינש ןובשחה יטרפו המסיסה תוידוס רומישל אלמ ןפואב יארחא אהי חוקלה
.ונובשחב תעצבתמש תוליעפ לכל אלמ ןפואב יארחא אהי חוקלה ,וזמ הרתי .ול
לכ לע וא ונובשחב גרוח שומיש לכ לע ידיימ ןפואב לרגטניא תא עדיי חוקלה
.ול העודיש ןובשחה תחטבא לש תרחא הרפה

תוירחא .2

.דבלב חוקלה תוירחא לע אוה תורישב שומישהש ךכל םיכסמו ריהצמ חוקלה
וא ןירשימב ,וניגב ןהשלכ תונעט חוקלל ויהי אלו "AS IS" קפוסמ תורישה
,תוערפה אלל ,ןמזב ,הרידס תוריש תקפסאל תיארחא אהת אל לרגטניא .ןיפיקעב
תואצותל תוירחא המצע לע תלטונ הניא ףא לרגטניא ;תויועטמ היקנו תחטבואמ
תועצמאב גשוהש עדימ תונמיהמ/קוידל וא תורישב שומישהמ םרגיהל תויושעש
אהת אל לרגטניא יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל .תורישב םימגפ ןוקיתל וא תורישה
,ליעל רומאב עורגל ילבמ ,תורישה לע ,איהש הרוצ וא/ו ךרד לכב תיארחא
.ותרפה יאו תיפיצפס הרטמל ותמאתה ,תורישה לע תיארחא אהת אל לרגטניא
ךות יהשלכ ךרדב גשוה וא דרוהש עדימ וא/ו רמוח לכ יכ ךילע םכסומו עודי
קזנ לכל תידעלב יארחא התא יכו דבלב ךתוירחא לע השענ תורישב שומיש
עדימ/רמוח תדרוהמ עבונש עדימ דוביא לכל וא ךלש בושחמה תכרעמל םרגייש
.רומאכ

תוירחא תלבגה .3

וא םיקויד-יא לולכל םייושע תורישה תרגסמב םינימזה םיתורישהו עדימה
תיאשר לרגטניא .ףטוש ןפואב עדימב םיעצובמ םייוניש .תורחאו רפוס תויועט
הניא לרגטניא .תע לכב עדימבו תורישב םייוניש וא/ו םירופיש ךורעל
תולקת יכ ,תולקת אלל וא תוערפה אלל היהי תורישה יכ הריהצמ וא/ו תבייחתמ
וא םיסוריומ םייקנ ויהי תורישה תא קפסמה תרשה וא תורישה יכ וא ,הנקותת
לרגטניא .םירחא םיקיזמ םיביכר וא/ו והשלכ ישילש דצ לש תוינודז תוערפה
וא תורישב שומישה תואצות וא שומישה יכ הריהצמ וא/ו תבייחתמ הניא
וא םינמיהמ ,םינוכנ ,םיקייודמ ויהי תורישה תועצמאב םיקפוסמה םירמוחב
לכב תיארחא היהת אל לרגטניא יכ ,שרופמ ןפואב םיכסמ התא .ךרד לכב םינימא
םושב תיארחא אהת אל לרגטניא .ךנובשחב עדימל האשרה אלל השיג לשב ךרד
םע רשקב וא/ו תורישב םיללכנה םינכת וא תורישב שומישה םע רשקב - הרקמ
- ראשה ןיבו ,קזנ לכל - תורישב שמתשהל תורשפא לש הרדעיה וא תורשפאה
,יפיצפס ,ףיקע וא רישי - קזנ לכל וא/ו ,קסעל הערפה ,שומיש ןדבואל
גוסל רשק אלל (םיחוור דספה תוברל) אוהש גוס לכמ וא/ו יתאצות ,יארקא
,רצומב תטלחומ תוירחא ,(תונלשר ללוכ) תיקיזנ ,תיזוח איה םא ןיב ,הלועפה
תורשפאה רבדב ךדי לע העדוי וא/ו העדי לרגטניא םא ףא ,תרחא תובח לכ וא/ו
.ןיד לכב רומאל ףופכב לוחי הז ףיעס .םיטרופמה םיקזנה תורצוויהלרוגס